Moto Centrum - sklep motoryzacyjny, wynajem samochodów dostawczych, transport
SKLEP WARSZTAT TRANSPORT WYNAJEM GALERIA KONTAKT O FIRMIECENNIK
WYNAJMU SAMOCHODU


PODSTAWOWE WARUNKI WYNAJMU:

1. Wiek min. 24 lata
2. Ważne prawo jazdy powyżej 24 m-cy
3. Dwa dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport oraz prawo jazdy)
4. Karta kredytowa lub karta płatnicza - mile widziana.
5. W przypadku firm - dokumenty założycielskie
6. Kaucja i opłata za wynajem płatna z góry w dniu wydania samochodu
7. Czas wynajmu min. 24h
8. Wyjazd za granice wyłącznie za zgodą firmy Moto Centrum s.c.
9. Przy wypożyczeniu samochodu powyżej 24h, bezpłatne podstawienie na terenie Krakowa.

Pozostałe kwestie reguluje szczegółowy regulamin:

Regulamin wypożyczalni samochodów Moto Centrum
Postanowienia ogólne. Szczególne warunki najmu samochodów.

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Moto Centrum s.c. M. Jędrzejczyk P. Stagraczyński w ramach Wypożyczalni Samochodów. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w Umów Wynajmu chyba, że Umowa stanowi inaczej.

2. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji i opłaty za wynajem z góry za okres wypożyczenia wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy.

3. Najemca zobowiązany jest do używania pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji tego typu urządzeń oraz zgodne z prawem ruchu drogowego. Auto do Państwa dyspozycji oddawane jest z pełnym bakiem, czyste i w takim stanie powinno być zwrócone. Podczas okresu wynajmu NAJEMCA powinien regularnie sprawdzić poziom oleju i wody oraz ciśnienie powietrza w kołach. Nie zastosowanie się do powyższego, czyni NAJEMCE winnym za każdą szkodę wynikającą z niedbalstwa. Wypożyczalnia wymaga przedstawienia dowodów zakupu paliwa zgodnie z ilością przejechanych kilometrów.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody i awarie powstałe poza granicami Polski.

5. Najemcy nie wolno udostępniać pojazdu osobom trzecim nie wymienionym w umowie najmu. Wynajmujący ma prawo odmówić wynajmu samochodu bez podania przyczyny.

6. Wynajmujący uprawniony jest do pobrania z wpłaconej kaucji kwoty na pokrycie ewentualnych zobowiązań najemcy w stosunku do wynajmującego (np. uszkodzenie, opóźniony zwrot pojazdu, braki w wyposażeniu pojazdu).Kaucja zostanie zatrzymana przez wynajmującego w pełnej wysokości do czasu zwrócenia pojazdu w stanie nie pogorszonym lub do czasu usunięcia wszelkich uszkodzeń i braków. Kaucja zostanie zatrzymana także w przypadku kradzieży pojazdu najemcy, do czasu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy w firmie ubezpieczeniowej.

7. W razie awarii, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu należy niezwłocznie powiadomić wypożyczalnię i sporządzić protokół powypadkowy poprzez policję. W razie uszkodzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę, najemca zobowiązuje się we własnym zakresie odprowadzić pojazd na parking strzeżony a następnie do miejsca z którego został wypożyczony. (ubezpieczenie OC, AC, NW).

8. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu. (Najemca zobowiązany jest do całkowitego pokrycia kosztów samochodu).

9. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie i kryteriom określonym przez Najemcę, Wynajmujący zapewni Najemcy inny pojazd lub zwróci Najemcy opłatę za wynajem i kaucję.

10. Najemca może odstąpić od umowy najmu pod warunkiem złożenia oświadczenia e-mailem na adres: sklep_motocentrum@interia.eu przed uzgodnioną przez strony datą i godziną wydania zamówionego samochodu. Wpłacona przez Najemcę zaliczka w takim przypadku nie podlega zwrotowi.

Obowiązki Najemcy i zasady użytkowania pojazdu.

11. W okresie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
- posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (tj. prawo jazdy, dowód rejestracyjny , polisa OC)
- starannego zabezpieczania pojazdu przed kradzieżą , staranne zabezpieczenie dokumentów oraz kluczyków
- wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych)
- stosowania w wynajętym samochodzie rodzaju paliwa zgodną ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz wszelkich tabliczkach informacyjnych w pojezdzie i dokumentacji technicznej
- utrzymywania samochodu w należytej czystości.

12. W szczególności zabronione jest w okresie użytkowania:
- holowanie innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów
- palenie tytoniu w samochodzie.
- przekraczania dopuszczalnej ładowności
- dokonywania przeróbek lub innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem
- używania samochodu w wyścigach , rajdach, zawodach
- używania samochodu do nauki jazdy
- przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego na stratę czasu i należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty
- oklejania samochodu materiałami reklamowymi lub informacyjnymi
- użytkowania samochodu w ekstremalnych parametrach technicznych (jazda z maksymalnymi prędkościami oraz maksymalnymi prędkościami obrotowymi silnika ) w sposób powodujący przyśpieszone zużywanie się lub uszkodzenie mechanizmów przeniesienia napędu, opon, układu hamulcowego i kierowniczego, zespołu napędowego.

13. W przypadku naruszenia postanowień powyższego punkty Najemca jest zobowiązania do zapłacenia kary umownej , w przypadku wprowadzenia w wynajmowanym samochodzie zmian wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

14. Najemca zobowiązany jest do zapłaty poniżej określonych kar umownych w następujących wypadkach i kwotach:
- 700,00 zł za zwrot pojazdu bez dowodu rejestracyjnego;
- 350,00 zł za zwrot pojazdu bez dokumentu polisy OC;
- 300,00 zł za zwrot pojazdu bez jednej tablicy rejestracyjnej;
- 300,00 zł za zwrot pojazdu bez nalepki rejestracyjnej na przedniej szybie;
- 800,00 zł za zwrot pojazdu bez jednego oryginalnego kluczyka,
- 250,00 zł za zwrot pojazdu bez jednego oryginalnego kołpaka lub palenie w samochodzie;
- 1.000,00 zł za zwrot pojazdu zanieczyszczonego substancja żrącą, trującą, mogącą spowodować korozje lub substancja trudno usuwalna;
- 500,00 zł za każdy dzień przebywania pojazdu w krajach byłego ZSRR (prócz obecnych krajów członkowskich Uni Europejskiej)
- 500,00 zł niezależnie za niedopełnienie obowiązków
- 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania z przedmiotu najmu po wynikającym z Umowy terminie zwrotu pojazdu;
- 200,00 zł za każdy dzień prowadzenia przedmiotu najmu przez osobę nieuprawniona.

transparent